Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta zamówienia

Tomaszów Mazowiecki, 05.05.2022 r.

Nabór kadry do prowadzenia zajęć WWR – rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Nabór kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania oraz zajęć tearapeutycznych w ramach rządowego programu „Za życiem” w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym  w Tomaszowie Mazowieckim

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. 502405112, sekretariat@ppptm.pl zwany dalej Zamawiającym zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim, realizując zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu tomaszowskiego w ramach rządowego Programu „Za życiem” , w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia terapeutycznego dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat oraz ich rodzin ogłasza nabór kadry specjalistycznej do prowadzenia:

- zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych,

- innych zajęć o charakterze terapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

III. Do realizacji zajęć poszukujemy następujących specjalistów:

 • psychologów,
 • pedagogów specjalnych lub / i pedagogów posiadających przygotowanie kierunkowe do pracy z dzieckiem niepełnosprawnych (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog),
 • logopedów / surdologopedów/ neurologopedów,
 • terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitantów/ fizjoterapeutów.

     1. Do zadań kadry specjalistycznej należeć będzie:

 • opracowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dziecka objętego Programem,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć terapeutycznych,
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie zajęć,
 • dokumentowanie działań zgodnie z obowiązującą w Programie dokumentacją,
 • dokonywanie efektywności prowadzonych zajęć zgodnie z założonym harmonogramem,
 • praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych przez zespół,
 • udzielenie rodzicom w oparciu o diagnozę wielospecjalistyczną, specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

     2. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Poradni w Tomaszowie Mazowieckim lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

     3. Warunki zatrudnienia:

 • usługa będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenia.
 • okres zatrudnienia w zależności od potrzeb Zamawiającego (ilości dzieci zakwalifikowanych do danego rodzaju usług terapeutycznych); termin wykonania zamówienia (01.06.2022- 31.12.2026 r.),
 • liczba godzin realizowanych w tygodniu – do ustalenia od 2 do 20 w tygodniu (zależna od liczby dzieci i specjalistów uczestniczących w programie).

     VII. Wymagania:

 1. kwalifikacje specjalistyczne do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju lub danego rodzaju zajęć terapeutycznych.
 2. doświadczenie w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem w wieku od 0-6, w tym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

    VIII. Kryteria wyboru oferty: cena jednostkowa brutto = 100%

 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca muszą przekazywać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zamawiający nie przewiduje:
 3. zebrania Wykonawców,
 4. zawarcia umowy ramowej,
 5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
 6. zwrotu kosztów w postępowaniu,
 7. wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
 8. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

    XII. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

     2.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać wymienione warunki               udziału w postępowaniu:

         a) kwalifikacje specjalistyczne do prowadzenia zajęć,

         b) doświadczenie w pracy terapeutycznej,

         c) możliwość realizacji zajęć w różnych porach dnia (dostosowania do potrzeb rodzin),

     3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.12- 23 ustawy Pzp oraz   

        Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art.22 ust.1b Pzp.

     4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane jest 

         przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

        (Dz. U. Z 2015 r. poz. 233,978.1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

     5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 5.4.Zamawiajacy może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

         publicznego.

      XIII. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

 1. Podanie, Cv.
 2. Dyplomy poświadczające wymagane kwalifikację do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

     3.Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjnoterapeutycznej w ramach WOKRO

      XIV. Termin składania ofert: do 31.06.2022 r.