Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta zamówienia

Tomaszów Mazowiecki, 05.05.2022 r.

Nabór kadry do prowadzenia zajęć WWR – rządowy Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Nabór kadry do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania oraz zajęć tearapeutycznych w ramach rządowego programu „Za życiem” w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym  w Tomaszowie Mazowieckim

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 1/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. 502405112, sekretariat@ppptm.pl zwany dalej Zamawiającym zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim, realizując zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu tomaszowskiego w ramach rządowego Programu „Za życiem” , w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia terapeutycznego dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat oraz ich rodzin ogłasza nabór kadry specjalistycznej do prowadzenia:

- zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych,

- innych zajęć o charakterze terapeutycznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

III. Do realizacji zajęć poszukujemy następujących specjalistów:

 • psychologów,
 • pedagogów specjalnych lub / i pedagogów posiadających przygotowanie kierunkowe do pracy z dzieckiem niepełnosprawnych (tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog),
 • logopedów / surdologopedów/ neurologopedów,
 • terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • rehabilitantów/ fizjoterapeutów.

     1. Do zadań kadry specjalistycznej należeć będzie:

 • opracowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dziecka objętego Programem,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć terapeutycznych,
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie zajęć,
 • dokumentowanie działań zgodnie z obowiązującą w Programie dokumentacją,
 • dokonywanie efektywności prowadzonych zajęć zgodnie z założonym harmonogramem,
 • praca w zespole do spraw wczesnego wspomagania i realizacja ustaleń wypracowanych przez zespół,
 • udzielenie rodzicom w oparciu o diagnozę wielospecjalistyczną, specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.

     2. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Poradni w Tomaszowie Mazowieckim lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

     3. Warunki zatrudnienia:

 • usługa będzie wykonywana na podstawie umowy zlecenia.
 • okres zatrudnienia w zależności od potrzeb Zamawiającego (ilości dzieci zakwalifikowanych do danego rodzaju usług terapeutycznych); termin wykonania zamówienia (01.06.2022- 31.12.2026 r.),
 • liczba godzin realizowanych w tygodniu – do ustalenia od 2 do 20 w tygodniu (zależna od liczby dzieci i specjalistów uczestniczących w programie).

     VII. Wymagania:

 1. kwalifikacje specjalistyczne do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju lub danego rodzaju zajęć terapeutycznych.
 2. doświadczenie w pracy terapeutycznej z małym dzieckiem w wieku od 0-6, w tym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

    VIII. Kryteria wyboru oferty: cena jednostkowa brutto = 100%

 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca muszą przekazywać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Zamawiający nie przewiduje:
 3. zebrania Wykonawców,
 4. zawarcia umowy ramowej,
 5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
 6. zwrotu kosztów w postępowaniu,
 7. wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
 8. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

    XII. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
 2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

     2.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać wymienione warunki               udziału w postępowaniu:

         a) kwalifikacje specjalistyczne do prowadzenia zajęć,

         b) doświadczenie w pracy terapeutycznej,

         c) możliwość realizacji zajęć w różnych porach dnia (dostosowania do potrzeb rodzin),

     3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.12- 23 ustawy Pzp oraz   

        Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art.22 ust.1b Pzp.

     4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę: w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane jest 

         przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

        (Dz. U. Z 2015 r. poz. 233,978.1166,1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

     5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 5.4.Zamawiajacy może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

         publicznego.

      XIII. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

 1. Podanie, Cv.
 2. Dyplomy poświadczające wymagane kwalifikację do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

     3.Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o wykonywanie usługi edukacyjnoterapeutycznej w ramach WOKRO

      XIV. Termin składania ofert: do 31.06.2022 r.