Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opiniowanie

Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka albo pełnoletniego ucznia.

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
 • odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • potrzeby odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera);
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi im możliwość wyboru kierunku kształcenia;
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce (w tym w formie: zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; klasy terapeutycznej);
 • ucznia, który nie ukończył 15 lat i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia;
 • opinie w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, Sądu).

Druk wniosku o wydanie opinii dostępny jest w sekretariacie poradni. Wzór wniosku można również pobrać z naszej strony internetowej.

Wniosek, zawierający podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie celu wydania opinii, należy złożyć w trakcie wizyty w naszej placówce u osoby, która badała dziecko lub bezpośrednio w sekretariacie. Opinię wydaje się po zakończeniu całego procesu diagnozy.

 • Pierwsza wizyta diagnostyczna w poradni może trwać od 2 do 4 godzin zegarowych. Najczęściej odbywa się ona w godzinach dopołudniowych, kiedy kondycja psychofizyczna dziecka jest najbardziej optymalna.
 • Na badanie należy zabrać: książeczkę zdrowia dziecka; posiadane dokumenty, które mogą wspomóc proces diagnozy w poradni – wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, opinię ze szkoły/przedszkola; świadectwa szkolne.

Opinie wydajemy w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Opinię wydaje się  wnioskodawcy w sekretariacie poradni, w godzinach jego pracy. Odbiór opinii kwitowany jest podpisem.

Opinię możemy przekazać bezpośrednio do szkoły/przedszkola, o ile wnioskodawca w złożonym wniosku zaznaczy taką opcję.

Opinia zawiera określenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka w odniesieniu do problemu zgłoszonego przez rodzica we wniosku o wydanie opinii.

Opinia wyraża także stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia wraz z uzasadnieniem.

Ponadto zawarte są w niej wskazówki dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem, jak też wskazówki dla rodziców lub pełnoletniego ucznia do realizacji w domu.

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach (w  tym  ilościowych) diagnozy przeprowadzonej w poradni, korzystaniu z terapii, itp. Informację wydaje się głównie dla potrzeb lekarzy, sądu, itp.

opracowała: Katarzyna Tomala

opinia przedszkolna o dziecku

opinia - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

opinia szkolna -trudności w nauce, trudności wychowawcze

opinia szkolna - trudności w czytaniu i pisaniu

opinia szkolna - badanie predyspozycji zawodowych

zaświadczenie.doc

Wniosek o wydanie opinii.doc