Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opiniowanie

Opinie wydawane są na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka albo pełnoletniego ucznia.

Poradnia wydaje opinie w sprawie:

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;
 • odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 • potrzeby odroczenia spełniania obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego (uczeń z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera);
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 • przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi im możliwość wyboru kierunku kształcenia;
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce (w tym w formie: zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; klasy terapeutycznej);
 • ucznia, który nie ukończył 15 lat i zamierza podjąć praktyczną naukę zawodu w szkole branżowej I stopnia;
 • opinie w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP, Sądu).

Druk wniosku o wydanie opinii dostępny jest w sekretariacie poradni. Wzór wniosku można również pobrać z naszej strony internetowej.

Wniosek, zawierający podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie celu wydania opinii, należy złożyć w trakcie wizyty w naszej placówce u osoby, która badała dziecko lub bezpośrednio w sekretariacie. Opinię wydaje się po zakończeniu całego procesu diagnozy.

 • Pierwsza wizyta diagnostyczna w poradni może trwać od 2 do 4 godzin zegarowych. Najczęściej odbywa się ona w godzinach dopołudniowych, kiedy kondycja psychofizyczna dziecka jest najbardziej optymalna.
 • Na badanie należy zabrać: książeczkę zdrowia dziecka; posiadane dokumenty, które mogą wspomóc proces diagnozy w poradni – wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, opinię ze szkoły/przedszkola; świadectwa szkolne.

Opinie wydajemy w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

Opinię wydaje się  wnioskodawcy w sekretariacie poradni, w godzinach jego pracy. Odbiór opinii kwitowany jest podpisem.

Opinię możemy przekazać bezpośrednio do szkoły/przedszkola, o ile wnioskodawca w złożonym wniosku zaznaczy taką opcję.

Opinia zawiera określenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka w odniesieniu do problemu zgłoszonego przez rodzica we wniosku o wydanie opinii.

Opinia wyraża także stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia wraz z uzasadnieniem.

Ponadto zawarte są w niej wskazówki dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem, jak też wskazówki dla rodziców lub pełnoletniego ucznia do realizacji w domu.

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach (w  tym  ilościowych) diagnozy przeprowadzonej w poradni, korzystaniu z terapii, itp. Informację wydaje się głównie dla potrzeb lekarzy, sądu, itp.

opracowała: Katarzyna Tomala

opinia przedszkolna o dziecku

opinia - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

opinia szkolna -trudności w nauce, trudności wychowawcze

opinia szkolna - trudności w czytaniu i pisaniu

opinia szkolna - badanie predyspozycji zawodowych

zaświadczenie.doc

Wniosek o wydanie opinii.doc