Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest formą pomocy, mającą na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Realizowane jest poprzez udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do jego potrzeb, a także udzielanie pomocy rodzinie. 

REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka został powołany przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie następujących dokumentów prawnych:

 • 127 pkt 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

2. W Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w Tomaszowie Mazowieckim organizowane  są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

3. Podstawą przyjęcia na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka dysponuje odpowiednimi salami terapeutycznymi i gabinetami, a także środkami dydaktycznymi niezbędnymi do prowadzenia zajęć.

5. W skład Zespołu wchodzą następujący specjaliści posiadający kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi:

 • Pedagog specjalny
 • Psycholog
 • Logopeda

6. Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dziecka, a także możliwości placówki.

7. Zajęcia z dziećmi przed ukończeniem 3 roku życia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

8. Zajęcia z dziećmi, które ukończyły 3 rok życia mogą być prowadzone także w grupach 2 lub 3 osobowych. Decyzję o formie zajęć podejmuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

9. Zespół Wczesnego Rozwoju Dziecka realizuje następujące zadania:

 • Dokonuje oceny poziomu funkcjonowania dziecka poprzez przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy.
 • Ustala na podstawie diagnozy kierunki i harmonogram działań wobec dziecka i jego rodziny.
 • Nawiązuje współpracę z podmiotami, w których dziecko jest objęte działaniami terapeutycznymi (przedszkole, szkoła, ośrodki lecznicze, etc.).
 • Opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania zgodny z potrzebami dziecka, jego rodziny i możliwościami Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Ocenia postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikuje oraz eliminuje bariery i ograniczenia, które utrudniają jego aktywność i uczestnictwo
  w życiu społecznym.
 • Monitoruje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza zmiany w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planuje dalsze działania w zakresie wczesnego wspomagania.

10. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka gromadzi następującą dokumentację:

 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
 • Zaświadczenia lekarskie
 • Indywidualne programy terapeutyczne
 • Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania
 • Ewaluacje postępów dziecka

11. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

 • Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem.
 • Udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
  z dzieckiem.
 • Pomoc w przystosowaniu warunków domowych w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

12. Zasady uczestnictwa w zajęciach:

 • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się według ustalonego harmonogramu. Rodzice przyprowadzają dziecko na zajęcia punktualnie. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przedłużenia zajęć.
 • Rodzice są zobowiązani do poinformowania terapeuty o nieobecności dziecka na zajęciach. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności skutkują zakończeniem uczestnictwa w zajęciach WWRD w Poradni.
 • Nie ma możliwości odrobienia zajęć, które się nie odbyły, z powodu nieobecności dziecka lub usprawiedliwionej nieobecności terapeuty.
 • W zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uczestniczy dziecko zdrowe – bez oznak infekcji.
 • Na zajęciach dziecko ma zmienione obuwie, a także wygodny strój.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635)

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku.

Opracowanie: Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka