Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) jest formą pomocy, mającą na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Realizowane jest poprzez udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do jego potrzeb, a także udzielanie pomocy rodzinie. 

REGULAMIN ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka został powołany przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim na podstawie następujących dokumentów prawnych:

 • 127 pkt 5-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

2. W Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  w Tomaszowie Mazowieckim organizowane  są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mające na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Na zajęcia przyjmowane są dzieci od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole.

3. Podstawą przyjęcia na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka dysponuje odpowiednimi salami terapeutycznymi i gabinetami, a także środkami dydaktycznymi niezbędnymi do prowadzenia zajęć.

5. W skład Zespołu wchodzą następujący specjaliści posiadający kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi:

 • Pedagog specjalny
 • Psycholog
 • Logopeda

6. Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb dziecka, a także możliwości placówki.

7. Zajęcia z dziećmi przed ukończeniem 3 roku życia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

8. Zajęcia z dziećmi, które ukończyły 3 rok życia mogą być prowadzone także w grupach 2 lub 3 osobowych. Decyzję o formie zajęć podejmuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

9. Zespół Wczesnego Rozwoju Dziecka realizuje następujące zadania:

 • Dokonuje oceny poziomu funkcjonowania dziecka poprzez przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy.
 • Ustala na podstawie diagnozy kierunki i harmonogram działań wobec dziecka i jego rodziny.
 • Nawiązuje współpracę z podmiotami, w których dziecko jest objęte działaniami terapeutycznymi (przedszkole, szkoła, ośrodki lecznicze, etc.).
 • Opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program wczesnego wspomagania zgodny z potrzebami dziecka, jego rodziny i możliwościami Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 • Ocenia postępy oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikuje oraz eliminuje bariery i ograniczenia, które utrudniają jego aktywność i uczestnictwo
  w życiu społecznym.
 • Monitoruje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza zmiany w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planuje dalsze działania w zakresie wczesnego wspomagania.

10. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka gromadzi następującą dokumentację:

 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
 • Zaświadczenia lekarskie
 • Indywidualne programy terapeutyczne
 • Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania
 • Ewaluacje postępów dziecka

11. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

 • Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
  w kontaktach z dzieckiem.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem.
 • Udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
  z dzieckiem.
 • Pomoc w przystosowaniu warunków domowych w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

12. Zasady uczestnictwa w zajęciach:

 • Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywają się według ustalonego harmonogramu. Rodzice przyprowadzają dziecko na zajęcia punktualnie. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przedłużenia zajęć.
 • Rodzice są zobowiązani do poinformowania terapeuty o nieobecności dziecka na zajęciach. Trzy kolejne nieusprawiedliwione nieobecności skutkują zakończeniem uczestnictwa w zajęciach WWRD w Poradni.
 • Nie ma możliwości odrobienia zajęć, które się nie odbyły, z powodu nieobecności dziecka lub usprawiedliwionej nieobecności terapeuty.
 • W zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uczestniczy dziecko zdrowe – bez oznak infekcji.
 • Na zajęciach dziecko ma zmienione obuwie, a także wygodny strój.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635)

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku.

Opracowanie: Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka