Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Orzekanie

Rodzaje opinii i orzeczeń wydawanych przez  zespoły orzekające, działające przy/w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Maz.,:

 

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane ze względu na:

– niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

– niepełnosprawność ruchową w tym afazję,

– zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

– niedostosowanie społeczne.

 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego  rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek:

 • opinie wydane przez specjalistów
 • zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego – jeśli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia
 • w przypadku uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego
 • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie (jeśli takie zostały wydane)
 • opinię ze szkoły/przedszkola dotyczącą sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia

 

Na mocy Zarządzenia nr 62/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 6 sierpnia 2018 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatów: piotrkowskiego ziemskiego, piotrkowskiego grodzkiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, mieszcząca się przy ul. Dmowskiego 47 ( tel. 44 646 53 16, 797 893 011 ).

Procedura wydawania orzeczeń i opinii  (WWR) przez zespoły orzekające w PP-P w Tomaszowie Maz.:

Orzeczenia/opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, złożony osobiście w sekretariacie poradni (druki wniosków do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie poradni).

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek.

Przewodniczący Zespołu powiadamia wnioskodawcę o terminie jego  posiedzenia.

Wnioskodawca ma prawo udziału w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie (WWR) wydaje się najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku; orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Orzeczenie/opinię wnioskodawca odbiera osobiście w sekretariacie poradni, po uzyskaniu informacji, iż dokument jest gotowy do odbioru.

Wnioskodawca może wnieść odwołanie od otrzymanego orzeczenia do Łódzkiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. wydaje orzeczenia oraz opinie (WWR) dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży, które nie uczęszczają wyżej wskazanych placówek, orzeczenia i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu ma miejsce ich zamieszkania.

opracowała: Katarzyna Tomala

wniosek-o-wydanie-orzeczenia.p.

zaświadczenie.doc

opinia o uczniu-dziecku.doc