Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Orzekanie

Rodzaje opinii i orzeczeń wydawanych przez  zespoły orzekające, działające przy/w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Maz.,:

 

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawane ze względu na:

– niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,

– niepełnosprawność ruchową w tym afazję,

– zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

– niedostosowanie społeczne.

 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego  rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR) od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek:

 • opinie wydane przez specjalistów
 • zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego – jeśli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia
 • w przypadku uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego
 • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie (jeśli takie zostały wydane)
 • opinię ze szkoły/przedszkola dotyczącą sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia

 

Na mocy Zarządzenia nr 62/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 6 sierpnia 2018 roku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatów: piotrkowskiego ziemskiego, piotrkowskiego grodzkiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, mieszcząca się przy ul. Dmowskiego 47 ( tel. 44 646 53 16, 797 893 011 ).

Procedura wydawania orzeczeń i opinii  (WWR) przez zespoły orzekające w PP-P w Tomaszowie Maz.:

Orzeczenia/opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, złożony osobiście w sekretariacie poradni (druki wniosków do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie poradni).

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek.

Przewodniczący Zespołu powiadamia wnioskodawcę o terminie jego  posiedzenia.

Wnioskodawca ma prawo udziału w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinie (WWR) wydaje się najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku; orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje się w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Orzeczenie/opinię wnioskodawca odbiera osobiście w sekretariacie poradni, po uzyskaniu informacji, iż dokument jest gotowy do odbioru.

Wnioskodawca może wnieść odwołanie od otrzymanego orzeczenia do Łódzkiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. wydaje orzeczenia oraz opinie (WWR) dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania Poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży, które nie uczęszczają wyżej wskazanych placówek, orzeczenia i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu ma miejsce ich zamieszkania.

opracowała: Katarzyna Tomala

wniosek-o-wydanie-orzeczenia.p.

zaświadczenie.doc

opinia o uczniu-dziecku.doc