KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

"Za życiem"

Zajęcia WWRD prowadzone w ramach Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin "Za Życiem" realizowane są w naszej placówce od grudnia 2019 roku. W miesiącu listopadzie 2020 roku zakończyliśmy I edycję programu. Zapraszamy dzieci do kolejnej edycji programu w roku 2021.

Zajęciami terapeutycznymi zostało objętych 21 dzieci z miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego, które korzystają z kompleksowych form specjalistycznej pomocy, m.in.: logopedycznej, psychologicznej, terapeutycznej prowadzonej przez innych specjalistów, którzy realizują zajęcia plastyczne z elementami terapii ręki czy muzykoterapii. Formy wsparcia w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizuje 12 specjalistów
z odpowiednimi kwalifikacjami, są to:

 • zajęcia usprawniające mowę prowadzone przez logopedów i neurologopedę,
 • zajęcia rozwijające sferę percepcyjno-motoryczną i funkcje poznawacze prowadzone przez pedagogów specjalnych,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, wzmacniające procesy pamięci i uwagi prowadzone przez psychologów,
 • zajęcia ruchowe rozwijające sferę przedsionkową prowadzone przez terapeutów Integracji Sensorycznej (SI),
 • zajęcia usprawniające narząd ruchu prowadzone przez fizjoterapeutę.

Specjaliści podkreślają wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych
w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci.

W ramach realizacji programu przystosowano salę do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka wyposażoną w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które pozwoliły ukierunkować i dostosować pracę do możliwości rozwojowych i edukacyjnych.

dyrektor Bogumiła Szmid

SPOTKANIE Z RODZICAMI - PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się w Poradni spotkanie dla rodziców dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania rozwoju w ramach rządowego programu „Za Życiem”.

Opiekunowie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi założeniami  programu przedstawionymi przez Panią Dyrektor Bogumiłę Szmid, a specjaliści pracujący z dziećmi przybliżyli rodzicom/prawnym opiekunom najważniejsze zasady pracy z dzieckiem ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w zakresie:

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktów i komunikacji w sposób odpowiedni do jego potrzeb i możliwości,

- usprawniania psychoruchowego,

- rozwijania sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

oraz podkreślili potrzebę wspomagania rodziny w kierowaniu rozwojem dziecka.

Podczas spotkania rodzice mieli możliwość zapoznania się z indywidualnymi programami wspomagania rozwoju oraz konsultowania bieżących spraw związanych z przebiegiem zajęć terapeutycznych. 

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie powiatu tomaszowskiego oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program “Za życiem” realizowany jest przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 1/13, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13

 • telefonicznie: (44) 723 34 86

Rodzic /opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

 • opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem”
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne

Pozostała dokumentacja wymagana przy przyjęciu dziecka do programu:

 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka
 • Regulamin Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim (Regulamin ośrodka)
 • Kontrakt pomiędzy zespołem Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego a rodzicem / opiekunem prawnym dziecka

 

Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

 1. poradnictwo polegające na:
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywaniu jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych.
 1. wsparcie polegające na:
 • wskazywaniu i organizowaniu właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej,  psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 1. koordynacja  polegająca na:
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
  • psychologów,
  • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
  • logopedów,
  • terapeutów Integracji Sensorycznej
  • fizjoterapeuty.

Na dzień 25 stycznia 2020 r. Rządowym Programem „Za Życiem” (dotyczy zadania 2.4, Priorytet II Programu) objętych jest 19 dzieci.

Do realizowanych form zajęć zalicza się zajęcia:

 • zajęcia rozwijające mowę
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • integracji zmysłowo – ruchowej (SI)
 • ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą
 • terapii ręki
 • terapii behawioralnej
 • treningu umiejętności społecznych
 • metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz
 • muzykoterapii

Wyżej wymienione zajęcia realizowane są na terenie: 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
 • Sala Integracji Sensorycznej Łapacze Snów - Sensoryka, Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11,
 • Dziecięca Akademia Rozwoju „Supełek”, Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 18

  Koordynator programu:          Bogumiła Szmid

 Koordynator merytoryczny:   Joanna Bryks

 

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy współpracuje z instytucjami realizującymi zadania Ustawy „Za Życiem” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego świadczącymi usługi rehabilitacyjne oraz z zakresu pomocy społecznej i oświaty.