Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Za życiem"

Zajęcia WWRD prowadzone w ramach Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin "Za Życiem" realizowane są w naszej placówce od grudnia 2019 roku. W miesiącu czerwcu 2022 roku rozpoczęliśmy zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - II edycja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026.

Zajęciami terapeutycznymi zostało objętych 44 dzieci z miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz powiatu tomaszowskiego, które korzystają z kompleksowych form specjalistycznej pomocy, m.in.: logopedycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej prowadzonej przez innych specjalistów, którzy realizują zajęcia plastyczne z elementami terapii ręki czy muzykoterapii. Formy wsparcia w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju realizuje 12 specjalistów
z odpowiednimi kwalifikacjami, są to:

 • zajęcia usprawniające mowę prowadzone przez logopedów i neurologopedę,
 • zajęcia rozwijające sferę percepcyjno-motoryczną i funkcje poznawacze prowadzone przez pedagogów specjalnych,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, wzmacniające procesy pamięci i uwagi prowadzone przez psychologów,
 • zajęcia z zakresu integracji sensorycznej prowadzone przez terapeutów Integracji Sensorycznej (SI),
 • zajęcia usprawniające narząd ruchu prowadzone przez fizjoterapeutę i rehabilitanta.
 • terapia ręki prowadzona przez pedagogow.

Specjaliści podkreślają wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonywania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „trudnych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych
w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, zwiększenie umiejętności i aktywności dzieci w środowisku rodzinnym i społecznym, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci.

W ramach realizacji programu przystosowano salę do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka wyposażoną w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, które pozwoliły ukierunkować i dostosować pracę do możliwości rozwojowych i edukacyjnych.

Pomoc psychologiczna dla rodziców/prawnych opiekunów w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" udzielana jest w każdy piątek w godzinach: 15 - 16. Pomocy psychologicznej udziela psycholog - Pani Joanna Bryks.

dyrektor Bogumiła Szmid

W dniu 2 czerwca 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami na temat zadań WOK-R-O i roli rodziców/prawnych opiekunów jako beneficjentów Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Prelekcję na temat: "Rola rodzica w terapii" wygłosiła Pani Joanna Bryks - psycholog. Ważnym punktem zebrania było zaproszenie rodziców i prawnych opiekunów do udziału w warsztatach logopedycznych, które będą odbywały się w 8-mio osobowych grupach na terenie Ośrodka od miesiąca czerwca do października 2023 roku. Rodzice/prawni opiekunowie zostali zaproszenie na kolejne spotkanie, które poprowadzi w miesiącu listopadzie 2023 roku Pani Elżbieta Zaczyńska - logopeda/pedagog na temat: "Stymulacja rozwoju mowy w kontekście normy rozwojowej i niepełnosprawności dziecka".

sw1

sw1

sw4

Spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczestników programu "Za życiem" odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 roku, które poprowadziła Dyrektor Poradni Pani Bogumiła Szmid.

Tematem przewodnim było "Wspieranie dziecka i jego rodziny w świetle współczesnych oczekiwań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju".

1. "Nawiązanie relacji terapeuta-dziecko podstawą wzbudzania pozytywnej motywacji do działania" - prelekcję wygłosiła Pani Joanna Bryks - psycholog.

2. "Moje dziecko w programie "Za życiem" - prelekcję wygłosił Pan Włodzimierz Dębiec - pedagog specjalny.

3. "Zaburzenia integracji sensorycznej - co warto wiedzieć?" - prelekcję wygłosił Pan Artur Szeferkiewicz - terapeuta SI.

z1a  z2a

z3a  z4a

z5a  z6a

z7a  z8a

  z10a

z11a  z12a

z13a  z14a

z15a  z16a

z17a  z18a

z19a  

W dniu 25 listopada 2022 roku w WOK-R-O w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie specjalistów realizujących zajęcia terapeutyczne z uczestnikami programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w latach 2022-2026. Najważniejszym punktem spotkania było szkolenie z wykorzystania narzędzi diagnostycznych dotyczących zaburzeń okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, które przeprowadził psycholog - Pan Hubert Cabała.

Specjaliści pracujący w zespołach podzielili się wiedzą na temat organizacji i przebiegu swoich zajęć oraz podjęli przygotowania do oceny postępów dzieci biorących udział w programie . 

s1  s2

 s3  s4

s5  s6

s7  s8

s9  

 

Szanowni Państwo

20 i 27 maja 2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjno-integracyjne specjalistów i rodziców/prawnych opiekunów uczestników nowej edycji rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", który będzie realizowany w latach 2022-2026. Zostały omówione najważniejsze kwestie i zasady współpracy dotyczące wsparcia dzieci w postaci dedykowanych, indywidualnych i bezpłatnych specjalistycznych zajęć terapeutycznych w formie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzice zapoznali się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa dzieci w programie. 

org1

spotkanie sp1

spot2

spot3

spot4

org2

org3

org4

org6

 

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie specjalistów realizujących zajęcia w ramach Programu "Za życiem".

Zespół nauczycieli terapeutów analizował indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju uczestników programu pod kątem uzyskanych efektów dotychczasowej terapii oraz podzielono się doświadczeniami ze współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci. Spotkanie specjalistów umożliwiło również wymianę informacji na temat postępów dzieci i dalszych oddziaływań wspierających ich rozwój. Spotkanie prowadził Koordynator merytoryczny programu - Pani Joanna Bryks.

sp1

sp4

sp5

sp5

sp8

sp6

sp7

sp2

SPOTKANIE Z RODZICAMI - PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się w Poradni spotkanie dla rodziców dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania rozwoju w ramach rządowego programu „Za Życiem”.

Opiekunowie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi założeniami  programu przedstawionymi przez Panią Dyrektor Bogumiłę Szmid, a specjaliści pracujący z dziećmi przybliżyli rodzicom/prawnym opiekunom najważniejsze zasady pracy z dzieckiem ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w zakresie:

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktów i komunikacji w sposób odpowiedni do jego potrzeb i możliwości,

- usprawniania psychoruchowego,

- rozwijania sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

oraz podkreślili potrzebę wspomagania rodziny w kierowaniu rozwojem dziecka.

Podczas spotkania rodzice mieli możliwość zapoznania się z indywidualnymi programami wspomagania rozwoju oraz konsultowania bieżących spraw związanych z przebiegiem zajęć terapeutycznych. 

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie powiatu tomaszowskiego oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program “Za życiem” realizowany jest przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 1/13, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13

 • telefonicznie: (44) 723 34 86

Rodzic /opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

 • opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem”
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne

Pozostała dokumentacja wymagana przy przyjęciu dziecka do programu:

 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka
 • Regulamin Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim (Regulamin ośrodka)
 • Kontrakt pomiędzy zespołem Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego a rodzicem / opiekunem prawnym dziecka

 

Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

 1. poradnictwo polegające na:
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywaniu jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych.
 1. wsparcie polegające na:
 • wskazywaniu i organizowaniu właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej,  psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 1. koordynacja  polegająca na:
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
  • psychologów,
  • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
  • logopedów,
  • terapeutów Integracji Sensorycznej
  • fizjoterapeuty.

Na dzień 25 stycznia 2020 r. Rządowym Programem „Za Życiem” (dotyczy zadania 2.4, Priorytet II Programu) objętych jest 19 dzieci.

Do realizowanych form zajęć zalicza się zajęcia:

 • zajęcia rozwijające mowę
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • integracji zmysłowo – ruchowej (SI)
 • ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą
 • terapii ręki
 • terapii behawioralnej
 • treningu umiejętności społecznych
 • metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz
 • muzykoterapii

Wyżej wymienione zajęcia realizowane są na terenie: 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
 • Sala Integracji Sensorycznej Łapacze Snów - Sensoryka, Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11,
 • Dziecięca Akademia Rozwoju „Supełek”, Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 18

  Koordynator programu:          Bogumiła Szmid

 Koordynator merytoryczny:   Joanna Bryks

 

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy współpracuje z instytucjami realizującymi zadania Ustawy „Za Życiem” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego świadczącymi usługi rehabilitacyjne oraz z zakresu pomocy społecznej i oświaty.