KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

"Za życiem"

Od dnia 6 maja 2020 roku wznawiamy zajęcia w ramach Programu rządowego " Za Życiem". Zajęcia odbywają się według ustalonego wcześniej rozkładu. 

Prosimy o zapoznanie  i stosowanie się do wytycznych umieszczonych poniżej.

Zasady bezpiecznego przebywania na terenie poradni na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego  w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

 Do poradni zgłasza się wyłącznie zdrowy rodzic ze zdrowym dzieckiem.

 1. Do budynku poradni wchodzi tylko jeden rodzic z dzieckiem po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
 2. Rodzic i dziecko powyżej 4 roku życia wchodzi do poradni
  z zasłoniętymi nosem i ustami.
 3. Wyznaczona przez dyrektora Poradni osoba (pracownik sekretariatu) dokonuje pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do poradni.
  W przypadkupodwyższonej temperatury u dziecka lub rodzica wizyta zostanie przełożona na inny termin.
 4. Po wejściu do poradni rodzic zobowiązany jest do umycia swoich rąk
  i dziecka (bieżącą ciepłą wodą i  mydłem) a także zdezynfekowania
  ich płynem odkażającym.
 5. Pracownicy pedagogiczni w celu zachowania środków bezpieczeństwa podczas konsultacji i badania powinni nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz jednorazowe rękawice ochronne.
 6. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry).

Przypominamy, iż   rodzice oraz dzieci powinni regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

dyrektor Bogumiła Szmid

SPOTKANIE Z RODZICAMI - PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się w Poradni spotkanie dla rodziców dzieci korzystających ze wczesnego wspomagania rozwoju w ramach rządowego programu „Za Życiem”.

Opiekunowie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi założeniami  programu przedstawionymi przez Panią Dyrektor Bogumiłę Szmid, a specjaliści pracujący z dziećmi przybliżyli rodzicom/prawnym opiekunom najważniejsze zasady pracy z dzieckiem ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w zakresie:

- nawiązywania i podtrzymywania kontaktów i komunikacji w sposób odpowiedni do jego potrzeb i możliwości,

- usprawniania psychoruchowego,

- rozwijania sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej

oraz podkreślili potrzebę wspomagania rodziny w kierowaniu rozwojem dziecka.

Podczas spotkania rodzice mieli możliwość zapoznania się z indywidualnymi programami wspomagania rozwoju oraz konsultowania bieżących spraw związanych z przebiegiem zajęć terapeutycznych. 

Informacje o programie

Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

 • Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie powiatu tomaszowskiego oraz dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 • Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 • Rządowy program “Za życiem” realizowany jest przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Majowa 1/13, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
 • Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 • Informacji na temat programu udziela:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Majowa 1/13

 • telefonicznie: (44) 723 34 86

Rodzic /opiekun prawny zgłaszający uczestnictwo dziecka w programie dołącza posiadane dokumenty, takie jak:

 • opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • zaświadczenie lekarskie zgodne z ustawą „Za życiem”
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • dokumentację medyczną, psychologiczno-pedagogiczną – w przypadku dziecka zagrożonego niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne

Pozostała dokumentacja wymagana przy przyjęciu dziecka do programu:

 • Kwestionariusz wywiadu z rodzicami / opiekunami prawnymi dziecka
 • Regulamin Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim (Regulamin ośrodka)
 • Kontrakt pomiędzy zespołem Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego a rodzicem / opiekunem prawnym dziecka

 

Wsparcie, jakie może uzyskać Uczestnik Programu:

 1. poradnictwo polegające na:
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywaniu jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych.
 1. wsparcie polegające na:
 • wskazywaniu i organizowaniu właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej,  psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności,
 • organizowaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych.
 1. koordynacja  polegająca na:
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom przez:
  • psychologów,
  • pedagogów specjalnych z kwalifikacjami z zakresu danej niepełnosprawności,
  • logopedów,
  • terapeutów Integracji Sensorycznej
  • fizjoterapeuty.

Na dzień 25 stycznia 2020 r. Rządowym Programem „Za Życiem” (dotyczy zadania 2.4, Priorytet II Programu) objętych jest 19 dzieci.

Do realizowanych form zajęć zalicza się zajęcia:

 • zajęcia rozwijające mowę
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • integracji zmysłowo – ruchowej (SI)
 • ruchowe usprawniające motorykę dużą i małą
 • terapii ręki
 • terapii behawioralnej
 • treningu umiejętności społecznych
 • metodą Dobrego Startu według M. Bogdanowicz
 • muzykoterapii

Wyżej wymienione zajęcia realizowane są na terenie: 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim
 • Sala Integracji Sensorycznej Łapacze Snów - Sensoryka, Tomaszów Mazowiecki, ul. Tkacka 11,
 • Dziecięca Akademia Rozwoju „Supełek”, Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 18

  Koordynator programu:          Bogumiła Szmid

 Koordynator merytoryczny:   Joanna Bryks

 

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy współpracuje z instytucjami realizującymi zadania Ustawy „Za Życiem” na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego świadczącymi usługi rehabilitacyjne oraz z zakresu pomocy społecznej i oświaty.